CLUBREGLEMENT

Algemeen

 • Het bestuur bestaat uit 6 leden en is als volgt samengesteld: Gino Franceus (voorzitter), Jozef Roman (onder-voorzitter), Rudi Lemmens (secretaris), Dany Merckaert (penningmeester), Erwin Franceus en Johan Cauwelier (afgevaardigden van de leden).
 • Het bestuur wordt verkozen voor 3 jaar door de algemene ledenvergadering. Huidige periode: 2016-2018.
 • FTC Cam Cole wil in de eerste plaats een club zijn van vrienden die samen gaan fietsen. Van elk lid wordt dan ook het nodige respect t.o.v. elkaar verwacht. Ook t.o.v. de club op zich verwachten wij als bestuur dat elk lid de nodige loyaliteit zou betonen.
 • Meningsverschillen en kritiek op de werking horen niet thuis in de ‘wandelgangen’. De bestuursvergadering is de enige én de geschikte plaats om deze zaken te bespreken. Elk lid met een idee, een suggestie, een voorstel of  kritiek kan dit dan ook op eenvoudige vraag steeds komen toelichten op een bestuursvergadering. Bij dringende gebeurtenissen kan steeds een speciale bestuursvergadering samengeroepen worden.
 • Indien er zich problemen voordoen, beslist het bestuur bij meerderheid over bepaalde sancties t.o.v. één of meerdere leden.
 • Uitsluiting van een lid uit de club kan slechts op voordracht van de meerderheid van het bestuur.
 • Jaarlijks worden er activiteiten georganiseerd door de club. Deze dienen om o.a. onze clubbekendheid te promoten maar vaak ook om onze clubkas te spijzen. Het zou leuk zijn mochten we zoveel mogelijk leden op deze activiteiten mogen verwelkomen, hetzij als medewerker en/of als bezoeker. In dat verband moeten de data voor de afrekening van kaarten nageleefd worden. Zo niet zal het totaalbedrag van de ontvangen kaarten aangerekend worden.
 • Het bestuur volgt de nieuwe trends en aanbevelingen (bv op basis van een enquête). Het clubreglement kan dus m.a.w. steeds aangepast worden. Nieuwe regels met grote impact zijn evenwel slechts geldig na goedkeuring van het aangepaste reglement op de algemene ledenvergadering.
 • Hulpvaardigheid: voor sommige activiteiten van de club is er een beloning voorzien. Het bestuur bepaalt de voorwaarden. De leden zullen telkenmale op voorhand ingelicht worden over de activiteiten die in aanmerking zullen komen.
 • Het clubreglement wordt elk jaar overhandigd aan de leden en is ook te raadplegen op de website.

Lidmaatschap

 • Iemand is lid van FTC Cam Cole zodra het lidgeld betaald is. Nieuwe leden zijn leden die het voorbije seizoen geen lid waren.
 • Om de 3 jaar wordt een nieuwe uitrusting geïntroduceerd. Verder genoemd als ‘periode’.
 • Het lidgeld en de prijs voor het basispakket ‘kledij’ wordt per periode vastgelegd door het bestuur. Dit wordt meegedeeld aan de leden en maakt deel uit van het reglement**.
 • Leden en nieuwe leden betalen het lidgeld en, indien van toepassing, het basispakket kleding uiterlijk op de Algemene Vergadering die plaatsheeft voor de start van elk seizoen of door storting op de rekening.
  Het 1ste of het 2de jaar van een periode betalen nieuwe leden een waarborg die gelijk is aan het lidgeld voor het lopend jaar. Die waarborg wordt gebruikt als lidgeld voor het volgend jaar.
  Het 3de en laatste jaar van een periode betalen nieuwe leden enkel het lidgeld. Indien nog verkrijgbaar betalen zij het basispakket kleding aan de inkoopprijs.
 • Leden die hun lidgeld niet betaald hebben en toch meerijden, krijgen geen punten voor de ranking en kunnen ook door het bestuur worden gesanctioneerd.
 • Bij wijze van kennismaking mogen nieuwe leden maximaal 3 x in groep meefietsen zonder het lidgeld betaald te hebben. Nadien moet het lidgeld betaald zijn indien men nog met onze groep wenst te fietsen. In dit geval tellen ook de ritten mee voor de ranking die tijdens de ‘kennismakingsperiode’ in onze groep werden gereden.
 • Het bestuur heeft de prijs van het jaarlijkse lidgeld voorlopig vastgelegd op 50 €; de prijs van het basispakket kleding wordt berekend op basis van de leveranciersprijs. Er kan uiteraard altijd extra kledij worden bijbesteld aan inkoopprijs.
 • Betalingen kan je overmaken via het rekeningnummer van de club: BE38 9730 8672 1872

Ranking

 • De ranking van een lid begint pas te lopen vanaf het moment dat het lidgeld betaald is (zie eerder).
 • Bij de start van elk nieuw seizoen bezorgt de penningmeester een lijst van leden, wiens lidgeld effectief werd betaald, aan de secretaris. Het is op basis van deze lijst dat de ranking start.
 • Enkel voor nieuwe leden die een of meer kennismakingsronden (max.3) volgen, geldt een uitzondering (zie eerder).
 • Een lid krijgt pas de voor die rit toegewezen punten indien men a)minstens één uur meerijdt en b)de actuele kledij draagt (broek en shirt/zie ook volgend hoofdstuk).
 • Indien de chauffeur van de volgwagen aangesloten is, ontvangt hij ook een geldig punt.
 • Toe te wijzen punten:
  • 2 punten voor de eerste, laatste en speciale rit
  • 1 punt voor alle andere ritten.
 • Men is kampioen indien men niet meer dan 3 punten inlevert.

Voorbeeld: tijdens het officiële seizoen zijn er in totaal 33 punten te verdienen. Men is kampioen van zodra men 30 punten verzameld heeft.

 • De weersomstandigheden spelen geen rol. Ook bij slecht weer zijn er dus punten te verdienen. Er zijn geen beperkingen qua aantal deelnemers. Ook hier geldt minstens één uur fietsen!
 • Voor het toekennen van de punten baseren we ons op het deelnameformulier. De ranking is steeds te checken in ons clublokaal en op de website. Klachten dienen aan de secretaris (of een ander bestuurslid) meegedeeld te worden uiterlijk de zondag volgend op de bewuste rit of een week na de bekendmaking van de aangepaste ranking (zie ook verder).

Sponsorship

 • Om de verplichtingen naar onze sponsors na te komen, worden de leden geacht om tijdens het seizoen de volledige actuele uitrusting van de club te dragen, dwz. broek, shirt en/of vest. Wie de actuele uitrusting niet draagt tijdens een officiële rit, krijgt geen punten voor de ranking, tenzij aangetoond kan worden dat de kleding stuk is (bv ten gevolge van een valpartij) én een nieuwe bestelling is geplaatst.

Sancties

 • Indien men niet de gepaste uitrusting draagt, krijgt men voor die rit geen punten voor de ranking (zie eerder).
 • Bij herhaling van laakbare feiten kan het bestuur tot uitsluiting uit de club beslissen.
 • Elkeen die tijdens het fietsen in groep opzettelijke daden stelt die de veiligheid van leden in het gedrang kunnen brengen, kan door het bestuur gesanctioneerd en uitgesloten worden.

Ritten

 • Het officiële seizoen loopt vanaf de 2dezondag van maart tot en met de 2dezondag van oktober.
 • We onderscheiden drie groepen:
  • De Speedy’s rijden gemiddeld aan een vrij snel tempo (gemiddelde 30 km/u) en vertrekken wekelijks om 8.30u. Er wordt gestreefd naar ritten van maximum 100 km.   
  • De Funny’s doen het rustiger aan (gemiddelde 26 km/u) en vertrekken pas om 9.00u. Hier wordt gestreefd naar ritten van maximum 75 km.
  • De Smiley’s doen het nog rustiger (gemiddelde 23 km/u) en vertrekken ook om 9.00u. Hier wordt gestreefd naar ritten van maximum 60 km.
 • Het bestuur kan evenwel beslissen om dit vertrekuur in bepaalde gevallen (bv. speciale rit) aan te passen. Er wordt in de 3 groepen naar gestreefd om uiterlijk om 11.30u terug binnen te zijn.
 • Elke groep rijdt afzonderlijk, behalve de 1een de laatste rit, dan rijden de 3 groepen samen.
 • Het devies van de club is: samen uit, samen thuis. Wat er ook gebeurt: er wordt steeds gewacht (en zeker op de top van een helling).
 • Het lid dat het parcours uitstippelt, bepaalt die rit van start tot finish. Dit gegeven moet door alle deelnemende leden gerespecteerd  worden. De afgevaardigden zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van de rit.
 • Het is geen verplichting maar de club is uitgesproken voorstander van het dragen van een  helm. Het is voor je veiligheid !!
 • Bij aanvang van elke rit moeten de deelnemende leden het deelnameformulier ondertekenen. Dit is van belang voor het bijhouden van de ranking (zie eerder) en als bewijs voor de verzekering. De afgevaardigde van de speedy’s geeft de namen van de deelnemende leden onmiddellijk na de rit door aan de secretaris (of een ander bestuurslid).
 • Tijdens de officiële ritten is er in principe een volgauto voorzien. Als er geen vaste chauffeur wordt gevonden, stelt het bestuur een lijst op met de volgorde waarbij de leden 1 keer tijdens dat seizoen met de volgauto moeten rijden. Indien het aangeduid lid afwezig is voor zijn rit met de volgauto, zal hij achteraan geplaatst worden voor een nieuwe deelname. Er kan ook onderling van datum worden veranderd. Het bestuur moet hiervan in kennis gesteld worden. Een lid kan zich ook laten vervangen door een familielid of kennis. De volgauto gaat met de grootste groep mee. Voor de speciale rit bepaalt het bestuur met welke groep de volgauto meegaat. Enkel de chauffeur van dienst ontvangt een punt voor de ranking. 
 • Buiten het seizoen zijn er de zogenaamde winterritten.
  • Deze tellen nooit mee voor de officiële ranking.
  • Hieraan zijn (behalve de regels inzake respect en veiligheid voor en tov. elkaar) geen regels verbonden.
  • Indien het te gevaarlijk is om te fietsen is een "sneeuw wandeling" een perfecte oplossing. Volg onze website.

Verzekering

 • De club is verzekerd bij de Wielerbond Vlaanderen (stamnummer 72011005). Elk lid is minimum verplicht zelf een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te hebben. Er wordt aangeraden dit ook bij de Wielerbond Vlaanderen te doen. Het niet-verzekerd lid is zelf aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen ten overstaan van zichzelf en ten overstaan van derden.

Geraardsbergen, 1 maart 2016.

Verkeersreglement: